This story is unavailable.

Acaba bu hesabın, bağımsız İstanbul büyükşehir adayı Şafak Tanrıverdi’den “esinlendiğini” düşünüyor musunuz? Aynı sloganı kullanmışlar. https://www.facebook.com/safakbasgan ve http://www.yeryuzutanigi.com/ozel-haber/safak-basgan-yere-retro-yerde-retro-2/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.