“Asistan”
Asistanımı Nereye Koydum?
Olcayto Cengiz
935

asistan diye başlayıp bilim kurgu filmlerindeki gibi bize yapmamız gerekenleri söyleyen bir patron, yöneticiye dönüşür mü gibi bir risk de yok değil :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.