Sosyal Güvenlik Kurumu'na 4 Ödül 🏆🏆🏆🏆
Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) tarafından Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri'nde Sosyal Güvenlik Kurumumuz 4 tane Liyakat Belgesi Ödülüne layık görüldü.

Ödüller Kurum Başkanımız M. Selim Bağlı'ya ISSA Başkanı Errol Frank Stoove tarafından İsveç'in Stockholm şehrinde takdim edildi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.