Gecenin bir yarısı uyumaya bu kadar ihtiyaç duyarken uyuyamamak! Dünyanın en sinir bozucu şeyi olsa gerek.. Benim mesaim var arkadaş, yarın sabahın erken saatinde (gerçekten iki ay öncesine kadar sürünerek uyandığım saatten 3 saat daha erken kalkıyorum artık) işe gitmem gerek. Kafamda dolanan onlarca soru sizlere sesleniyorum şimdi olmak zorunda mı? Yarın hücum etseniz? Neden bugün? Neden bu saat?

Like what you read? Give Gamze a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.