ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი ქინდლისთვის

გადავწვყიტე გამეკეთებინა Open Source ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი ქინდლის ყველა ვერსიითვის. ლექსიკონი დახვეწის პროცესშია თუმცა საკმაო სიტყვების რაოდენობა უკვე დაგროვდა. ლექსიკონის გამოყენება მარტივია: ქინდლში კითხვის დროს მონიშნავთ სიტყვას და გამოვა ფანჯარა სადაც იქნება მნიშნვნელობა ქართულად (ისე როგორც სურათზეა მოცემული)

ნათარგმნი სიტყვების რაოდენობა — 40533

პროექტის source code და ასევე უკვე დაგენერირებული ლექსიკონი დევს Gihub-ზე ( Release-ებში). ამ მეთოდით შეიძლება შეიქმნას ნებისმიერი ლექსიკონი ნებისმიერ ენებს შორის.

სიტყვების სათარგმნად გამოყენებულია Google Translate Api რადგან უფასოა, თუმცა შესაძლებელია თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი api-ს გამოყენება.

პროექტის გითჰაბის მისამართი:
English to Georgian Dictionary for Kindle e-Readers

ლექსიკონის მისამართი: Dictionary

ლექსიკონის ქინდლში ჩაწერა/დაყენების ინსტრუქცია წერია პროექტის README.md-ში

--

--

Software Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store