Shan Ke
Shan Ke

Shan Ke

.NET Architect & Developer, C#, ASP.NET, .NET Core, Python, Angular, Linux, Oracle, MongoDB, Microservices, Azure