Shan Ke
Shan Ke

Shan Ke

.NET Architect & Developer, C#, Python, Angular, Linux, Oracle, MongoDB