Shammy Nadela

Shammy Nadela

Business Development Specialist, Content, Social Media Marketing Strategist, & UI/UX.