การประชุมคือสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย


  • เมื่อห้องประชุมไม่ใช่สถานที่ๆสามารถออกความคิดเห็นได้
  • เมื่อสิ่งที่พูดไม่เคยได้รับการตอบสนอง
  • คำพูดหรือความเห็นกลายเป็นเพียงสายลมบางเบาที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ
  • เมื่อข้อสรุปในการประชุมกลายเป็นความต้องการของคนๆเดียวเสมอ
  • เมื่อห้องประชุมคือเวทีที่ๆคนมีอำนาจไว้ใช้ออกคำสั่ง โอ้อวด และดูถูกคนอื่น
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.