Alex Shelkovnikov

Alex Shelkovnikov

VC and startups. Smart Identity. Blockchain, AI and digital technology enthusiast. www.twitter.com/_shelk