Who’ll stop the rain. The song we love

Mình luôn thích bài hát này kể từ khi nghe nó lần đầu trong soundtrack của “December boy”. Một giai điệu folk rất đẹp. Mãi về sau khi thích nó hơn, search song fact của nó thì lại thấy gắn bó thú vị.
https://www.youtube.com/watch?v=Tdwdgt1xXBI
“Long as I remember, the rain been coming down. Clouds of mystery pouring. Confusion on the ground. Good men through the ages. Trying to find the sun. And I wonder, Still I wonder. Who’ll stop the rain.
The crowd had rushed together. Trying to keep warm. Still the rain kept pouring, falling on my ears. And I wonder, Still I wonder. Who’ll stop the rain.” John.c Fogerty, the group leader of Creedence ClearWater Revival
Bài hát khi John viết ngầm được coi là để phản đối Vietnam War của chính phủ Mỹ, bạn thấy rain có rất giống “ reign” không? Who’ll stop the reign?
Vào thời kỳ 1969 khi bài này ra đời, Việt Nam War đang trong chiến dịch bị dội bomb hàng ngày do Nixon đưa ra. John, ý ông bomb là rain phải không?Ai sẽ chấm dứt chiến tranh.
Love you, John
Another John, John Denver with “Leaving on the Jet plane” được viết vào năm 1966, lời bài hát của John Denver bao giờ cũng đẹp và thấm thía. Leaving on the Jet plane nói về chàng thanh niên Mỹ mới lớn, đang yêu và chuẩn bị rời sang Việt nam- một đất nước mà anh ta không biết gì hết. Câu cuối ám ảnh kinh khủng “‘Cause I’m leaving on a jet plane, don’t know when I’ll be back again. Oh, babe, I hate to go “
Now the time has come to leave you, one more time let me kiss you, then close your eyes, I’ll be on my way. ‘Cause I’m leaving on a jet plane, don’t know when I’ll be back again. Oh, babe, I hate to go.

Love you, John

Like what you read? Give Nguyen Thanh Xuan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.