Sherry Yuan

Sherry Yuan

Android engineer @ Robinhood (she/her)