Medborgarfostran

Fick en förfrågan från tidningen Alfa om jag, eller om jag kände till någon, som arbetade på något roligt sätt med medborgarfostran. Som allting annat som inte är absolut nödvändigt just nu, (ja ni vet rätt många saker hamnar i just den högen, pedagogiska utredningar, och bedömning av tre veckor gamla prov), så hamnade på den där att göra listan men jag kom liksom aldrig fram.

Medborgarfostran, eller medborgarkunskap. Vad är det?

Det är ett stort ord MEDBORGARFOSTRAN det är det.

Tittar vi närmare på vår läroplan så är just medborgarskapet centralt i kapitel 1 nämns medborgarskapet på s 9 första stycket.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare

Det är en stor mening där tyngden ligger i slutet. “…ansvarskännande individer och medborgare.” Eleverna i skolan ska alltså fostras till att känna ansvar för samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Centralt innehåll biolog
Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter
Centralt innehåll samhällskunskap

I kombination med skrivningarna i biologi och samhällskunskap står det klart att begreppet medborgarfostran syftar till just detta. Att fostra individer att ta ansvar för samhällets centrala delar. Att ta ansvar för miljön och för demokratin.

Vilken kunskap är det vi pratar om?

Vilken kunskap är det varje individ behöver för att kunna bli eller vara en ansvarskännande medborgare. Det är kunskap om samhällets institutioner och strukturer. Alltså kunskap om hur samhällets styrs, kunskap om rättssystemet och lagar/regler. Kunskap om ekonomi, demokrati, medier, kommunikation och arbetslivet. Samt kunskap om vår planets ekosystem och hur vi som människor påverkar och blir påverkade av miljön omkring oss.

Hur undervisar vi för att eleverna ska bli “goda” samhällsmedborgare?

Jag är geografi-, historie-, religionskunskaps-, och samhällskunskapslärare och som sådan så ligger en stor del av det demokratiska och medborgarfostrande uppdraget på mig. Det är inom dessa ämnen vi förväntas sköta den delen av skolans uppdrag.

Så vad gör vi?
Fokus i mitt arbete med samhällskunskapen är förståelsen för sådant elever kan tänkas stöta på. Det första hindret är språket och framförallt då ord och begrepp. Därför lägger jag mycket krut på begreppskunskap i olika sammanhang, framförallt i samhällskunskapen. Att beskriva exempelvis en ekonomisk eller politisk struktur utan rätt begrepp går inte. Alltså är de begreppen som måste stå i fokus.
Här vill komma med en påpekan. Elever och unga idag konsumerar otroligt mycket media, men de konsumerar inte nyheter. På grund av det så utsätts de inte för dessa begrepp. De har ofta inte hört orden inflation eller mandat när de kommer till klassrummet. Hade de sett eller läst nyheterna så hade de gjort det. Därför blir samhällskunskapsundervisning mycket språkundervisning.

Det andra steget är att skapa förståelse för samhällets strukturer. För att förstå strukturer i komplicerade sammanhang så krävs det att vi använder oss av modeller och förenklar verkligheten. Vi samtalar, vi ritar flödesdiagram, vi lär oss ekonomiska modeller och grundläggande kunskap om lagar och regler. Hur uppkommer samhällen och de grundläggande värderingar som vi delar?

Fostran — problematiskt

Är det fostran eller kunskap vi pratar om? I första hand är det kunskap, i andra hand är det förståelse. Kunskapen och förståelsen är vägen till att bli ansvarstagande samhällsmedborgare.

Ordet fostran har en negativ klang idag och ordet medborgare är absolut inte självklart. Kanske ska vi prata om medborgarkunskap istället eller rent av kanske samhällskunskap.

Like what you read? Give Petter Bergenstråhle a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.