Ashwin Rodrigues

Ashwin Rodrigues

Award-winning soup photographer. Occasional writer.