Ha Sidney,
Digna van Nielen
21

Digna! Jij óók? Gaat te fur, dit.

Ik hoop zo dat ze meeluisteren, meelezen, en écht stappen durven nemen.

Hun (Rocket Internet) bedrijfsmodel legt ze geen windeieren, maar is gebaseerd op de korte termijn.

Kijk of luister vooral die talk van Thomas Friedman en Dov Seidman. Daar kan een begin van een oplossing zitten, denk ik.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.