“Atlasvlinders”. Nederlands eerste twitterdagboek.

Sidney Vollmer
Jun 4, 2015 · 5 min read
Image for post
Image for post

Is it a bird? A plane?

Mijn tweede boek Atlasvlinders heb ik zojuist gepubliceerd. Het is leuk. Het is kort. En het is een beetje een raar boek.

Atlasvlinders is namelijk een dagboek van mijn tweets. Ongeveer duizend stuks.

Alles wat ik in 2014 meemaakte en toen waardevol genoeg achtte, heb ik met minimale redactie laten drukken. Niet meegenomen: @replies.

Yes but why?

Scrollend door mijn tweets ontdekte ik een oude tweet:

“Toen ik een kind was, leken vlinders te zweven. Nu ik volwassen ben, zie ik hoe ze bijna vallen, bij iedere vleugelslag. Hoe ze vechten.”

Getwitterd na een bezoek aan de vlindertuin in Artis, op één december 2013 om 19:35. En er was meer. Ideeën, snippers van karakters, grappen, links, actualiteiten.

Met de waarschuwing van Vint Cerf in mijn achterhoofd — we zijn momenteel met zijn allen een digitaal zwart gat aan het creëren — besloot ik een boekje te maken van dat wat ik vorig jaar zo achteloos de wereld in slingerde.

Een klein dagboek. Een klein protest.

Image for post
Image for post
quasi-nonchalante stapeltjes boeken.

Van de campagne voor de Piratenpartij tot vileine grapjes over Duitsland-Brazilië. Van MH17 tot commercieel werk. Mijmeringen. Aforismen over de actualiteit. Dozijnen links, grapjes, analogieën, platitudes, inzichten en photolinks, onttrokken aan de event horizon van het digitale zwarte gat. Veilig weggestopt in een papieren boek.

Want we moeten meer gaan bewaren van wat we nu maken.

Te koop? Waarom niet!

Als het er dan toch is, mooi filosofisch onttrokken aan zo’n metafysisch zwart gat, kun je er natuurlijk net zo goed iets mee proberen te verdienen.

Voor je volgende boek, bijvoorbeeld.

Omdat het boek gebaseerd is op Twitter heeft Atlasvlinders een oplage van 140 exemplaren. Atlasvlinders zal nooit worden herdrukt.

De prijs is ook gebaseerd op het getal 140. Ik zal Atlasvlinders verkopen in drie series:

Image for post
Image for post

Serie A — 40 kopieën, voor 140 dubbeltjes

(Dat is €14. Bestempeld en genummerd. Exclusief verzendkosten)
Serie A is bedoeld voor leuke mensen met een kleine beurs. Nog in voorraad: 14

Serie B — 99 kopieën, voor 140 euro

(Gesigneerd, gestempeld & genummerd. Inclusief mijn eerste boek, gesigneerd. Inclusief verzendkosten. Inclusief een bezoek van een uur aan de vlindertuin in Artis in gezelschap van ondergetekende.)
Serie B is voor al even leuke, meer vermogende mensen die een kunstenaar willen steunen. Nog in voorraad: 98

Serie C — 1 exemplaar, 140 tientjes.

(€1400. Gesigneerd, gestempeld & genummerd. Inclusief mijn eerste boek, óf de heruitgave als Rainbow pocket, gesigneerd. Inclusief een bezoek van twee uur aan de vlindertuin in Artis in mijn gezelschap en een gratis lunch bij De Plantage. Inclusief een gesponsorde tweet over een onderwerp naar keuze. En… een pdf van het boek met aanklikbare links! Dan kun je al die tweets nog eens online lezen! Inclusief verzendkosten.)
Serie C is voor de eindbaas onder de mecenassen: jou maken ze niks meer wijs.
Nog in voorraad: 1

Geïnteresseerd? Stuur me een email of tweet, vertel me van welke serie (A, B of C) je een exemplaar wilt kopen en waar ik het boek heen kan zenden. (En indien van toepassing wanneer je me met mij naar Artis wilt.)

Ook leuk: of je nu serie A, B of C koopt, je steunt dus een schrijver die werkt aan zijn (inmiddels derde en) volgende boek: een persoonlijke geschiedenis over digitale cultuur. En dat is natuurlijk te gek.

Image for post
Image for post

Eerste resultaat – vóór de publicatie

Vier weken werk. Hernieuwde waardering voor de schoonheid van 2014, de schoonheid van uitgeven, en de schoonheid van Twitter als medium. (Een platform dat de goedkeuring van Hemingway had kunnen wegdragen.)

Shoutouts naar James Bridle die de route uitstippelde, Festina.XXX & Louise Méchain voor hun hulp, Pantheon Drukkers voor de fantastische service en het vakwerk en natuurlijk Jarr Geerligs, voor zijn prachtige, handgemaakte omslag inclusief handgeknipte Atlasvlinders.

Sidney Vollmer.

ps. Terwijl ik vorige week aan het stoeien was met papiersoorten, werd ik op links ingehaald door Ai WeiWei. Lees hier meer over de vijf jaar aan tweets die hij zeven dagen terug publiceerde op rijstpapier. (Goeie keus, WeiWei)

Image for post
Image for post
Ideeën hangen in de lucht.

Ik ben schrijver en copywriter. Lees hier meer over mijn eerste boek, en/of over mijn app. Mijn derde boek, een persoonlijke geschiedenis over digitale cultuur, verschijnt in 2016.

Will je meer weten over mijn commerciële werk? Kijk dan op sidneyvollmer.com. Of volg me op, ehm, Twitter.

ps. Hoe ik een boek maakte op basis van tweets

Er zijn handige tooltjes. Tweetbook.in, of Tweetbookz bijvoorbeeld. Maar dat zijn geautomatiseerde dingetjes. Ik wilde meer controle over hoe mijn boek er uit zou komen te zien. Dus ik heb mijn twitter archief gedownload, de .csv file in excel geladen, de relevante geïmporteerde data (tijdstippen en tweets, exclusief @replies) vervolgens per maand naar InDesign gekopieerd. En toen begon de lol. Een hoop opmaak-en-rechtzet werk.

Er zijn vast super makkelijke scripts beschikbaar voor wat ik deed, laat dat me vooral even weten. Maar het handwerk was een fijne afwisseling en krachtig contrast voor het vluchtige van twitteren.

Wil jij ook een boek van je tweets maar heb je geen tijd om dit allemaal zelf te doen? Ik ben te huur. Inderdaad, €140 per uur. Special price.

Image for post
Image for post
Zomaar wat moois.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store