Yeni yıl kararlarınızı sürdürebilmenin sırrı…

Tutku!

Çoğumuz “gerçek tutkumu bulamadım” deriz. John Morgan’a göre tutku bulunacak değil büyütülecek bir şey. Benim yılımı öncekilerden farklı kılacak bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. 30 dakikalık bu ufak yatırım, sizin de tüm yılınızı etkileyebilir.

Belki, yeni yılda sevdiğimiz şeyi yapmak fikrine odaklanmak yerine; yaptığımız şeyi sevmenin zamanı gelmiştir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.