Ethica Sigorta CEO’su Cemal ERERDİ, Trafik Sigortası tavan fiyat uygulaması ile ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden belirtti.

Ethica Sigorta CEO’su Cemal ERERDİ, Sosyal Medya hesabı üzerinden son zamanların en çok konuşulan konusu Trafik Sigortası tavan fiyat uygulaması ile ilgili görüşlerini belirtti.
 
 Trafikte tavan uygulamasının uygulamaya girmesinden sonra bunun özellikle acente ve sigorta şirketlerine olan etkisinin doğru hesaplanıp buna uygun tedbirlerin vakit geçirmeksizin uygulanması gerekir.
 
 ***
 Acentelere olan etki hem fiyat düşüşüne bağlı portföy küçülmesi hem de komisyon oranındaki azalma şeklinde yansıyacaktır. Buna göre en iyimser bakışla acentenin toplam gelirinin bir önceki yıla göre % 28 olacağı beklenmelidir.
 
 ***
 Aşağıdaki hallerde;
 A.Trafikle gelen müşterilerin diğer işlerininde kaybedilmesi durumunda,
 B.Trafik portföyünün dağılımının ticari ağırlıklı olması halinde,
 C.Çalışılan şirketin trafik branşına bakışının soğuk ve mesafeli olması durumunda,
 
 
 Acente gelirindeki düşüşün %40lara kadar ulaşmasını beklemeliyiz…
 
 ***
 
 Her ne kadar oldukça kötümser bir görüş gibi algılanabilecek olsa da konunun acenteler tarafından doğru değerlendirilmesi ve her bir acentenin kendisi açısından gerekli tedbirleri hemen bugünden alması gerektiği görüşündeyim.
 
 Cemal ERERDİ
 
 Kaynak

Click to Post

Like what you read? Give Sigorta Haber a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.