Lykkeberg om politik og journalistik

Sigrid Jungersen
Sep 26, 2018 · 9 min read
Rune Lykkeberg fortæller. Fotograf: Simon Crone 3. u

Rune Lykkeberg tilbage på sin tidligere hjemmebane

Af: Jonathan Pedersen og Rigmor Kelsen 3. u

Lykkeberg om overblik i en verden i konstant bevægelse

Af: Obed Fianyo, Mie Jeppesen og Doha Al-Sherife 3. u

Rune Lykkeberg. Af: Ibrahim Muse 3. u

Trump og Hillarys mudderkast af et præsidentvalg

Af: Frederik Holmen og Iben M Leick 3.u

Donald Trump og Hillary Clinton. Af: Nadia Vrublovsky 3. u

Trump forsvarer de amerikanske jobs

Af: Anne Kathrine Leth og Andreas Monrad 3. u

Trump. Af: Natasja Back Høyer 3. u

Lykkeberg: “Alt empiri gør mig ude af stand til at spå om genvalg af Trump”

Af: Matilde Hoff-Lund og Asger L Hansen 3. u

Thanks to Emilie Bang

    Sigrid Jungersen

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade