Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 01/2018)
Ha Nhi
16782

Bạn ơi cho mình hỏi chút..

Mình vừa mới từ Nhật Bản trở về đến bây giờ mới dc 1 tháng. Mình muốn đi du lịch tự túc Hàn Quốc nhưng Mình chưa có công việc gì và sổ tiết kiệm cũng chưa có.. bây giờ phải làm như thế nào ạ xin bạn hãy cho mình lời khuyên..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.