Simon Carstensen

Simon Carstensen

Entrepreneur, writer, hacker. Curiously exploring what to create and where to go next.