Copy…

Het is een gegeven dat er altijd al geweest is, maar nooit heb ik er zo bij stilgestaan tot vorige week. Ik was er niet van op de hoogte dat iets als copyright zelfs wortels had in voedingsmarkt en dat je in het vervolg Happy Birthday beter fluistert dan luidkeels zingt om een boete aan je adres te vermijden.

Dat vind ik persoonlijk te ver gaan. Er zijn zaken die in het publiek domein moeten blijven. Dit wilt niet zeggen dat ik een “copyleftie” ben. Alles behalve. Artiesten, makers, bedenkers hebben natuurlijk recht op een soort van bescherming. Maar daartegenover zijn er ook zaken, als het welbekende verjaardagsliedje of broccoli, die zo algemeen zijn, dat het ronduit belachelijk wordt deze een label van copyright op te spelden.

Ik ben van mening dat copyright er wel degelijk mag zijn, maar men moet goed nadenken voor men het aan een product toekent. Moest het voor iedereen zonder enige belemmering beschikbaar zijn, wordt het binnenkort voor elk klein iets betalen. Want er is altijd wel iemand dat iets uitvindt/uitgevonden heeft.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.