سینا کردنژاد: سرگیجه!

سرگیجه!
میرود که جهانی را پشت و رو کند!
شبیه ساعت شماته دار قدیمی خانه پدری
دنگ و دنگ و دنگ میکند، ستون فقرات!
بالا می آوری نیمی از عمر به فنا رفته را
و گنگ از تهوع بی پایان روزمرگی ها،
سرگیجه است این زندگی و شب هایش،
چنان که دیگر هیچ چیز ثابتی نیست
همه چیز در چرخشی مدام و مدام. 
و این چه تکرار زوار در رفته ای ست!
انگار وارونه مهره را بر پیچ می چپانند،
سه مشت به دیوار میکوبی و یک مشت
قرص را سر میکشی، انگار که این دایره
کم چرخش موزون دارد!
چیزی شبیه حباب درون مغزت می ترکد

و رها میشوی درون پوچ ترین پوچ هستی!
انگار سه سر داری که میبلعند زاویه را
از بالا هفت ستاره درخشان سقوط کرده اند.
دو منظومه را پای پیاده گز کرده ای و در
سپیده دم گرگ و میش مابین نئشگی و خیال،
راست از زمین تا ماه را سینه خیز رفته ای!
سر گیجه!
مثل ساعت قدیمی شماته دار
مثل من در نوزده سالگی!
سرگیجه است این دنیا
همه روزهایش ویار شب دارند
و شب ها تا صبح، روز بالا می آورند!
در چنین روز روزگاری ست که یک
سطل زباله، حکم راه نجات است.
تا صبح همه سرگیجه هایت را
بالا بیاور... کمی بالاتر بیاور!

سینا کردنژاد

Yellowbasterd.weebly.com

Sina kordnejhad

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.