Doğuş Grubu’na Prematüre İmza
Cem ARGUN
627

Böylesine kötü, beceriksiz, salakça, saçma sapan ve cahilce bir logo, o logoyu kabul edenlere müstehaktır… Büyük ihtimalle, bir sonraki logoları daha da kötü olacaktır. Yakışır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.