یادداشت دوم

داستان در یک شهر مرزی، جایی که هنوز مردم مجری قانون‌های نانوشته‌ی خود بودند، با خودکشی دختری شروع شد؛ که باید خاتمه‌اش متلاشی کردن مغز یکی از اعضای خانواده دوم می‌بود. دلیل‌ش واضح بود؛ پسر خانواده دوم بعد از رابطه، دختر را ترک کرده‌بود.

بعد از تهدید، مادر پسر را می‌خورد تا نجات دهد. حلقه پایانی زنجیر، مغز مادر بود.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated smrsdr’s story.