تجمع اعتراضی به مرگ دردناک محمد جواد عظیمیان جوان بوشهری مقابل استانداری بوشهر

SIRAF KHABAR
Sep 26 · 3 min read
تجمع اعتراضی به مرگ دردناک محمد جواد عظیمیان جوان بوشهری مقابل استانداری بوشهر
تجمع اعتراضی به مرگ دردناک محمد جواد عظیمیان جوان بوشهری مقابل استانداری بوشهر

به گزارش سیراف خبر دیروز چهارشنبه سوم مهرماه، یک مصدوم تصادفی به بیمارستان خلیج فارس برده می‌شود که بنا به شواهد و قرائن نه تنها بیمار در خطر مرگ آنی قرار نداشته بلکه با رسیدگی و مداوای به موقع می‌توانسته سلامتی خود را به دست آورد. محمد جواد عظیمیان پسر ۲۰ ساله‌ای که در اثر تصادف در شهر بوشهر، ضربه مغزی می‌شود با ضریب هشیاری ۹ به بیمارستان خلیج فارس بوشهر منتقل می‌گردد که در ادامه به دلیل عدم همکاری متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان و تأخیر هفت ساعته برای حضور بر سر بیمار و انجام عمل جراحی، بیمار به مرگ مغزی دچار می‌شود.

محمد جواد عظیمیان
محمد جواد عظیمیان

خانوادۀ عظیمیان در اعتراض به آنچه کم‌کاری بیمارستان خلیج فارس و کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی در تضیمن سلامت بیماران در این بیمارستان می‌خوانند، امروز پنج شنبه رو به روی استانداری بوشهر اقدام به برپایی تجمع مسالمت‌آمیز کردند. در این تجمع مسالمت آمیز پلاکاردهای اعتراضی با مضامینی از قبیل «شفا پیشکش؛ فقط نکشید» و «بیمارستان خلیج فارس شفاخانه نیست، قتلگاه است» در دست معترضانی برافراشته شد که خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود بودند.

محمد جواد عظیمیان
محمد جواد عظیمیان

معترضان با بیان اینکه مطالبات ما عمومي است، خواستار «ضمانت حداقلی از خدمات رساني پزشكي در راستاي استيفاي حقوق اوليه و اساسي مردم، جلوگيري از بروز مرگ و اتلاف جان ديگر جوانان و مردم استان و كشور، به عنوان بزرگ‌ترين و ارزشمندترين سرمايه هاي اين مملكت» شدند. در این تجمع به معترضان قول پي گيري داده شد. این در حالی است که معترضان و اعضای خانوادۀ محمد جواد عظیمیان خواستار رسیدگی قاطع و فوری به این پرونده و ترتیب اثر دستگاه قضائی برای احقاق حق خود شدند.

محمد جواد عظیمیان
محمد جواد عظیمیان

گفتنی است سیراف خبر با انتشار گزارشی مفصل با عنوان «مرگ دردناک و تراژیک جواد در بیمارستان خلیج فارس» به شرح کاملی از جزئیات این رویداد تلخ در بیمارستان و مصاحبه با اعضای خانوادۀ متوفی پرداخته و تناقض گویی‌های سازمان‌های رسمی و متولی در این زمینه را مشخص کرده است.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade