Lenge før vi befant oss på hjemmekontor i mars hadde vi i SpareBank 1 Utvikling jobbet med å måle teamets helse. Noen team hadde kommet lengre enn andre og vi teamledere lærte kontinuerlig av hverandre. Arbeidet ble ekstra viktig nå når alle plutselig måtte jobbe hjemmefra. Hvordan ville “den nye normalen” påvirke oss?

Image for post
Image for post
Mars 2020 — tomme lokaler hos SpareBank 1 Utvikling

Jeg er teamleder for Team Betaling, ett av utviklingsteamene som leverer de digitale løsningene for SpareBank 1-bankene. Vi hadde siden juni 2019 hatt en del utskiftninger på teamet, så vi startet måling av teamets helse når alle de nye utviklerne var på plass. …

Sissel Sveum

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store