อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ละอ่อนใน 3เดือน
TiMeFF
49223

ดีใจด้วยครับ มีเป้าหมายกับแผนชัดเจนดี เอาใจช่วยครับ คนทำงานด้านนี้มานานก็หยุดศึกษาไม่ได้เช่นกันครับ ต้องเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเช่นกัน :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.