คนรุ่นใหม่ เห็นแก่เงิน, ขี้เกียจ, และด่าไม่ได้จริงหรือ??
Geng Sittipong S.
6910

oxygenyoyo jittagorn pitakmetagoon ขอบคุณครับ

Khajorn Chiaranaipanich ขอบคุณไอดอลครับ แห่ะๆ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Geng Sittipong S.’s story.