ทักทายกันวันละภาพ 11–01–2017

เวลาผ่านไปยิ่งดูงดงาม.. ณ โบสถ์อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.