dubte.

És el dubte en clavar el piolet 
i impulsar-se, valenta:
l’últim pas per guanyar i sentir
els genolls tremolar,
la penúltima volta que el tren
pararà fins a casa,
tres segons just abans d’acabar
quan no pots respirar;
embarcar-se en vaixell estranger
cap al port de València
tot sabent que en xafar el camí
no hi espera una llar;
caminar amb vestit pel passeig
de la Barceloneta.
És el dubte al matí entre tocar-la
o deixar-la somiar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.