Říkáme #dostbyloplastu

Skrz Prsty
Feb 15, 2019 · 2 min read

Iniciativa Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu se prostřednictvím zapojených podniků a institucí snaží nabídnout lidem možnost vzdát se jednorázových obalů a nádobí.

Image for post
Image for post

#dostbyloplastu si tak můžete říct i vy, ať už chcete spotřebu jednorázových obalů snížit u vás doma, v práci nebo v obci, nebo být jednou ze zodpovědných firem, které budou ostatní ke snižování jednorázových plastů a obalů přímo motivovat svým přístupem či nabídkou. Cílem ministerské kampaně je především předcházet vzniku odpadů. Jako ideální řešení se proto jeví koncepty zerowaste, bezobalu nebo opakovaně použitelné či zálohové systémy.

Přechod na opakovaně použitelné obaly je rozhodně krokem k šetrnějšímu chování člověka k přírodě, v některých případech ale nemusí být tím nejsnazším řešením. Dobrovolné závazky #dostbyloplastu jsou tu právě proto, abyste věděli, že v tom nejste sami. Jsou tu kvůli jistotě, že váš ušetřený obal nebude jediný. A že snahu nevyvíjí jen jednotlivci, ale také obchody, restaurace, celé obce nebo dokonce i kraje, státní správy (včetně Ministerstva životního prostředí) i samospráva, které jdou udržitelnějším návykům naproti.

Jak se můžete zapojit ve své prodejně či restauraci?

 • Potraviny a nápoje konzumované u vás servírujte v opakovatelně použitelném nádobí
 • Objednávky s sebou vydávejte v zálohovaném vratném nádobí nebo do vlastních nádob
 • Nedávejte plastová brčka, víčka, sáčky či ubrousky zákazníkům automaticky, ale když už, tak jen na vyžádání
 • Pytlíčky s cukrem a dalšími dochucovadly nahraďte dávkovači
 • Motivujte zákazníky k využívání znovupoužitelných variant slevou či informační kampaní
 • Další inspiraci najdete ZDE

Jak můžete zapojit svou instituci nebo obec?

 • Nahraďte v kancelářích, jídelně či v cateringu nápoje v plastu karafami na vodu
 • Nepoužívejte na teplé nápoje jednorázové kelímky a umožněte nákup do vlastního hrnečku i v automatech
 • Nahraďte porcované smetánky, cukry a další dochucovadla většími baleními a dávkovači
 • Na akcích pro veřejnost využívejte vratné nádobí
 • Umožněte zaměstnancům třídění odpadu a prověřte správné nakládání s ním odpadovou firmou
 • Další návrhy najdete ZDE

Co můžete změnit jako jednotlivec?

 • Noste si vlastní nákupní tašku či hrnečky na nápoje, nebo si v restauracích jídlo s sebou nechte servírovat do vlastních boxů
 • Neberte si zbytečné ubrousky, brčka či víčka, která nevyužijete
 • Když nemáte vlastní, zapůjčte si v kavárně zálohovaný kelímek na kávu s sebou
 • Využívejte a kupujte udržitelné varianty potravin a výrobků, a to ať už jste v práci, škole, restauraci nebo na nákupech

Autor: Mgr. Jana Češková, LL.M.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store