Dříve revoluční produkt, dnes světový nepřítel

Skrz Prsty
Jan 21, 2019 · 3 min read

Když ke konci 19. století začaly vznikat první plasty, svět netušil, jak obrovský tento materiál bude mít vliv. Úspěch plastů spočívá v jejich vlastnostech, které jsou zároveň i jejich největší slabinou. Jedná se o levný, lehký materiál, který přinesl revoluci v potravinářském průmyslu, ve zdravotnictví, energetice a v mnoha dalších odvětví. Vzhledem k životnímu prostředí představuje plast však značný problém. Pojďme si ukázat v čem jsou plasty výhodné a naopak proč by se mělo jejich používání redukovat.

Image for post
Image for post

Výhody plastů:

 • Mají vysokou odolnost
 • Dají se používat opakovaně
 • Jsou snadno zpracovatelné
 • Jedná se o nejdostupnější materiál vyrobený člověkem
 • Nekorodují a nerezaví
 • Při recyklaci plastů spotřebujeme o 91 % méně energie, než při recyklaci papíru
 • Při jejich výrobě se spotřebuje méně vody, než například při výrobě bavlny

Nevýhody plastů:

 • Mají negativní vliv na životní prostředí
 • Než se plastový sáček rozloží trvá to 20–1000 let
 • Důsledkem rozkladu plastů vznikají mikroplasty
 • Produkce a spotřeba jednorázových plastových výrobků roste
 • Značná část plastů končí v oceánech, kde se plasty rozkládají pomaleji důsledkem nižší teploty a nižšímu působení UV záření
 • Plasty v oceánech představují hrozbu pro mořské živočichy
 • Při produkci plastů se spotřebuje velké množství neobnovitelných fosilních paliv
 • Světová produkce plastu přesahuje 400 milionů tun ročně
 • Plasty mohou mít negativní vliv na naše zdraví, kvůli toxickým látkám, které obsahují

Plasty ve světě

Největší využití nachází plasty ve spojení s obalovými materiály (36%), velké využití nachází i ve stavitelství (16%) a v textilním průmyslu (14%). V roce 2015 odpad z plastových obalů tvořil přibližně 47% ze všech ostatních plastových výrobků. Nejvíce odpadu z plastových obalů generuje Čína, následuje USA, Japonsko a země Evropy.

79% z celkového počtu vyrobených plastů se momentálně nachází na skládkách, nebo v přírodě. 12% bylo spáleno a pouze 9% využito k recyklaci.

Odhaduje se, že pokud se aktuální situace s výrobou plastů a plastových odpadů nezlepší, v roce 2050 bude na skládkách a v přírodě přibližně 12 miliard tun plastového odpadu.

Jak si v boji proti plastům stojíme v Česku?

Česká Republika patří už delší dobu k evropské špičce co se recyklace odpadu týče. Odpad zde třídí přibližně 73% obyvatelstva. Nejvíce třídíme papír, ale i v případě plastů si nevedeme vůbec špatně. Za rok 2016 jsme vytřídili 68% plastového odpadu, což dělá průměrně 30 kilogramů plastů na domácnost.

Obchodní řetězce také začínají zbrojit. Například Lidl chce do konce letošního roku ze své nabídky odstranit plastová brčka, příbory, kelímky apod. Podobně na tom je i Kaufland, který chce mimo jiné do roku 2025 všechny produkty své značky opatřit recyklovatelným obalem. Podobné úmysly má i Albert a Tesco. Řetězce se rovněž snaží zamezit používání igelitových tašek a sáčků, tím, že je nahradí jinými alternativami.

Ministerstvo životního prostředí se rovněž snaží bojovat proti používání plastových výrobků. Přichází s kampaní DOST BYLO PLASTU, do které se už zapojilo nespočet českých firem. Více o kampani se můžete přečíst

Zdroje:


Autor: Pavel Bolcek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store