DIY — ze starého nové. Nákupní taška

Skrz Prsty
Dec 19, 2018 · 4 min read

Znáte to, jdete na nákup, blížíte se k pokladně s plným košíkem potravin, když v tom si uvědomíte, že na takové množství nákupu potřebujete tašku. Sáhnete tedy po igelitce, která u pokladny visí. Jasně, proto tam ty igelitky jsou. Spoustu obchodních řetězců v dnešní době dokonce prodává papírové tašky, místo igelitových, ale proč nezvolit jinou alternativu? Takovou, díky které nebudete muset po každém nákupu tašku vyhazovat, ale budete mít svoji, vlastnoručně vyrobenou a navíc stylovou. Výroba je jednoduchá, ukážeme vám postup, jak na to!

Co budeš potřebovat?

  • zbytky látek (staré povlečení, záclony, závěsy, apod.)
  • základní šicí potřeby (šicí stroj, nitě, špendlíky, křída, krejčovský metr, nůžky, střihový papír)
  • žehličku
  • představivost a základy šití na stroji.

Postup

Připrav si materiál. Na papír si nakresli velikost a tvar tašky, neboli střih. Střih si přilož na látku, která je složená lícními stranami k sobě. Po obvodu střihu přidej 1 cm na švové záložky. (obr. 1)

1

Na předšití otvoru potřebuješ podsádku ve tvaru otvoru (hranatý, možno I zakulacený). Podsádka je v šířce 4–5 cm. (obr. 2)

2

Sešij horní okraj tašky — ucha i podsádku a švy rozžehli. (obr. 3 a 4)

3, 4

Větší obvod sešité podsádky začísti — obnitkuj a přilož lícní stranu podsádky na lícní stranu tašky. Zašpendli a vnitřní obvod předšij. Rohy předšij do pravého úhlu, přesně dle tvaru. (obr. 5 a 6)

5, 6

V rozích nastřihni úhlopříčně kousek látky těsně k poslednímu stehu — pokud to neuděláš, nešlo by následně obrátit podsádku do rubové strany. (obr. 7 a 8)

7, 8

Obrať podsádku do rubové strany. V rozích se díl hezky srovná. Předšitý otvor sešpendli a prošij na šířku patky — následně pak vyžehli. (obr. 9)

9

Slož oba díly lícními stranami k sobě a sešij boční a dolní okraj tašky. Sešívat začni 25 cm od horního okraje ucha. Sešij a obnitkuj tašku po celém obvodu a také nesešitý otvor uch. (obr. 10 a 11)

10, 11

V dolních rozích tašky si naznač čtverec 5x5, který následně odstřihni. (obr 12 a 13)

12, 13

Uhlopříčně uchop naznačené odšití rohu. Odšij a obnitkuj. (obr. 14–16)

14, 15, 16

Pohled na tašku z rubové strany. Zbývá dokončit ucha. Nedošitých 25 cm od horního okraje v šířce 1 cm založ do rubu a prošij po obvodu. (obr. 17)

17

Obrať tašku na líc. Dle naznačení přelož šířku ucha na polovinu a v místě sešití prošij z důvodu zpevnění. (obr. 18)

18

Hotovou tašku vyžehli. (obr. 19)

19

Taška poslouží nejen pro nošení nákupu a výhodou je, že ji lze vyrobit v jakékoliv barvě, nebo s jakýmkoliv motivem. Tak co, už máte hotovo? :)

Autor postupu: Kateřina Sochorová
Autor textu: Pavel Bolcek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store