Fast fashion, slow fashion a Dana Kozáková

Skrz Prsty
Feb 2, 2019 · 5 min read

Na téma fast fashion a umělci z druhého břehu jsme se podívali s návrhářkou Danou Kozákovou. Dana je módní návrhářka, kreativní duše a momentálně především matka čtyřleté holčičky. Spolupracuje s kolegyní Markétou Hájkovou, která se stará o hotový výrobek a šíří ho mezi lidi. Ať už pomocí fotky, nebo zajímavým popisem a celkovou propagací. Obě jsou součástí ateliéru s názvem Smiling Sun. Udělali jsme s Danou rozhovor ohledně její práce, ptali jsme se z jakých látek vyrábí a na její filozofii ohledně oblečení.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kdo je Dana Kozáková?

„Žena, teď momentálně hlavně matka krásné čtyřleté holčičky a výrobce oblečení. Mé motto je: neděláme módu, ale oblečení pro lidi.”

Jak dlouho se věnuješ tomu, co děláš?

„Původně jsem si myslela, že od základní školy, poté jsem však zjistila, že celý život. Od mala byla má nejoblíbenější knížka ‚Jak Krtek ke kalhotkám přišel‘. Vždy jsem chtěla být rakem, co stříhá ty kalhoty a to se mi ve své podstatě podařilo.”

Kde všude jsi působila a kde se lidé s tebou mohou potkat?

„Začala jsem v Ústí nad Orlicí, poté chvíli v Praze, ale vždy jsem věděla, že se do Ústí vrátím a to se před lety stalo. Nejvíce viditelné místo, kde se s námi lidé mohou setkat je jeden velmi nádherný letní festival v Telči, kde jsme letos byli už po patnácté. Stalo se nám to krásnou tradicí a mou filozofií je, že vám tato ulice řekne pravdu. Tato událost je pro mě velmi důležitá, protože se zde dozvídám odpovědi na otázky, které si kladu během roku, což je pro mě po pracovní stránce velmi obohacující.”

Co je tvojí inspirací?

„Hlavně si myslím, že vím, co je můj dar ‚shůry‘. Tím, že víš co tu máš dělat, tak ta cesta životem je obohacující, přínosná a krásná, protože za sebou každý den vidíš výsledky. Přímou inspirací mi je život sám, jako inspirace zvenčí a absolutní ticho, jako inspirace zevnitř. Ve chvíli kdy jsem pouze já, mně blízký materiál a ticho, tak přicházejí největší inspirace.”

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Z jakých látek vyrábíš a jaký materiál používáš nejběžněji?

„Původní myšlenka byla zpropagovat konopí, protože to je úžasná rostlina s mnoha možnostmi použití. Bylo však velmi těžké sehnat takové množství a takovou úpravu, aby to fungovalo. Přišla jsem k myšlence, že ráda využiji všechny přírodní materiály. Od bavlny, lnu, hedvábí, buretového hedvábí, přes kašmír, až po vlnu. Ať už z alpaky, velblouda,… V tu chvíli se prolnou dva světy. Svět přírody a té lidské bytosti, která s materiálem pracuje.”

Víš kdo jsou tvoji dodavatelé? Je jeden nebo je jich více?

„Z větší části to víme. Ptáme se na to, protože zákazníci se mnohdy zajímají o to, co nosí. Například teď jsme před nedávnem objevili nádhernou fabriku se lněnými látkami, které se tkají u nás. Příze pak pochází z Polska a len jako takový je pěstovaný v Belgii a ve Francii. Co se týká vln, tak ty mám taky české. Jsou to zbytky, ale velmi ráda je využívám a vždy se na jejich zpracování těším. Dále vlny beru z Itálie a Francie. Jedním z mých dodavatelů je pán, který si přímo jezdí do Italského velkoobchodu a jsou to evropské látky. Avšak dohledání certifikátu je snazší u látek vyrobených v Česku. Stává se, že z efektního hlediska beru látku, u které poté zjistím, že je to 100% polyester, z čehož jsem pološílená (smích). Takové látky však beru pouze v případě efektivity a je to pouze malé procento.”

Víš za jakých podmínek byly látky vyrobeny?

„Hlavně by to na té látce bylo vidět. Například na látkách z Nepálu a Indie je ta nekvalita očividná. Látky, které bereme my jsou kvalitní ve vazbě a jsou vyráběny ve fabrice, kde mají stroje, které splňují tu kvalitu a podmínky. Když se budeme bavit konkrétně o vlně, tak látka kterou bereme není vůbec levná a je kvalitní. Buretové hedvábí, jakékoliv s příměsí lnu, nebo bavlny vím, že má evropský původ. Ano hedvábí je z Číny, ale dováží se sem surové a poté se zpracovává, hlavně v Polsku. Tam se textilnímu průmyslu, narozdíl od nás, velmi daří.”

Jak ty “podporuješ” FAST FASHION?

„Samozřejmně není možné se tomu vyhnout na 100%. Je zde však řada výrobců, kteří vyrábí nádherné věci a prodávají, stejně jako my, na internetovém portálu Fler. Musím podotknout, že mě to velmi překvapilo, protože jsem si myslela, že lidé si to budou chtít nejdříve vyzkoušet a osahat si materiály. S překvapením tomu tak není. No, a já sama si kupuji například ponožky nebo třičko, u kterého vím, že bylo vyrobeno u nás a podpoří to naše lidi, kteří zde pracují.”

Rada na závěr?

Každý ve finále řekne “začněme sami u sebe”, tak jsem začala sama u sebe. Ne všichni můžou jezdit do Afriky a zachraňovat děti, ale podívejme se kolem sebe, kdo co potřebuje. Každý svědčí vlastním životem. Podle mě nejlepší způsob, jak dát světu najevo, že něco měním. Pomluvě se člověk neubrání, ale činem se dá cokoliv změnit. Moje rada tedy zní: ‚Nebát se a rozhodnout se!‘.“

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Autor: Terezie Čepová

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store