Šestý ročník Skrz Prstů vám ukáže, jak zpomalit

Skrz Prsty
Dec 19, 2018 · 1 min read

Festival Skrz Prsty se po roce vrací. Opět v režii studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tentokrát s aktuálním tématem FAST LIFE.

Doslovný překlad je rychlý život. A je to správně. Budeme se zabývat rychlým životním stylem, ukážeme si co to obnáší, jaké jsou pro a proti a jak se dá žít pomaleji. Rozebereme problematiku plastů, odpadu a fast fashion. Budeme diskutovat o tématech, která nám jsou velmi blízká, ale málo se o nich mluví. Festival vyvrcholí 20. března ve zlínském Baťově institutu. Hlavní program bude plný přednášek od odborníků na daná témata a doplní ho doprovodný program nabitý workshopy, stánky a nebude chybět ani afterparty.

Už se nemůžete dočkat tak jako my? Tak sledujte naše sociální sítě, kde vás budeme pravidelně zásobovat novinkami okolo příprav festivalu, spoustou zajímavostí a užitečných informací jako například seznam second handů v České Republice. A nezapomínejte se vracet na náš blog, kde pro vás chystáme mnoho tématických článků a DIY, které určitě ocení každý, kdo chce trochu zpomalit.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store