Pro budoucnost musíme něco dělat, ne o ní jenom přemýšlet

Skrz Prsty
Mar 12, 2019 · 2 min read

Dalším z partnerů letošního ročníku festivalu Skrz prsty je zlínská digitální agentura MarketSoul. Agentura nabízí rozmanité služby v oblasti online marketingu a k zákazníkům se snaží přistupovat jako k partnerům. Vždy se snaží porozumět a vyhovět jejím potřebám. Jejich služby lze rozdělit do dvou divizí — tvorba webových aplikací a komplexní online marketingové služby. Firma sídlí ve Zlíně a ráda navazuje na myšlenky Tomáše Bati, který inspiruje její vedení.

Image for post
Image for post

Mise firmy MarketSoul se dá shrnout frází „Soul in everything we do”. Rádi dělají věci s přesahem a drží se svých hodnot. Mezi zmíněné hodnoty patří pokora, vztahy, neotřelá řešení, dodržování dohod a neustálý seberozvoj. Jednou z důležitých hodnot společnosti je tzv. Win-win spolupráce. Línii ve vztahu se zaměstnanci a zákazníky se snaží hledat tak, aby si obě strany ze spolupráce něco odnesli a nikdo neodešel jako poražený. Ve zkratce jde o vyváženost, kterou se snaží aplikovat jak v rámci firmy, tak i přírody, ekologie a společnosti.

Je třeba myslet dlouhodobě

Jako velkou nevýhodu dnešní společnosti firma vnímá to, že se všechno točí kolem peněz. Ať už jde o zemědělství, potravinářství, nebo jakýkoliv průmysl, vždy je hlavní co nejvíce vytěžit. Nehledí se na dlouhodobou strategii a na záležitosti, které mohou mít vliv na budoucnost. „Rovnováha Země a člověka by měla nějak fungovat. Veškeré problémy, co se týkají ekologie a znečišťování plasty, nás velmi rozčilují. Samozřejmě tím, že jsme malá firma a nemáme stroje a výrobu, tak být eco je pro nás jednodušší. Snažíme třídit všechen odpad, neplýtvat zdroji plus představujeme lidem ve firmě, proč je to důležité” tvrdí zakladatel společnosti Pavel Urban.

Jednou z aktivit společnosti je spolupráce s projekty, které se snaží zlepšit aktuální situaci okolo plastů a celkově znečištění přírody. Zároveň rádi pracujeme s klienty, kteří společně s výrobou svých produktů myslí na budoucnost a snaží se své produkty přizpůsobit tak, aby za sebou nezanechávali ekologickou stopu. Příkladem je společnost Frusack, která vyrábí sáčky na ovoce, zeleninu, nebo chleba, se snahou omezit spotřebu jednorázových plastových sáčků. Jako společnost, která působí v oblasti služeb, má MarketSoul jiné podmínky na rozdíl od výrobních firem. Na druhou stranu však věří, že síla je právě v podpoře rozvojových projektů, které mají snahu s touto problematikou něco dělat.

Image for post
Image for post

Autor: Pavel Bolcek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store