TEKNISKE SPESIFIKASJONER SKUR 13

Skur 13
Skur 13
Jun 9, 2016 · 2 min read
Image for post
Image for post

Skur 13 består av to store rom, hvorav rom A har en ikke flyttbar Skateboardbane, og rom B er et åpent rom uten større faste installasjoner.

SKURET HAR FØLGENDE BYGGTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Hvert rom er 32m x 52m innvendig, med to store kjøreporter i skillevegg.

Gulvet er pusset betong, bortsett fra ett 5m bredt felt med asfalt langs nordre vegg.

Gulvet har et fall fra nord til syd på ca 0,5m over 50m.

Veggene er profilerte stålplater og har en 3m høy brystning av betong, bortsett fra innvendig skillevegg og vestre yttervegg, som er av betongelementer.

Bæresøyler og takdragere er av betong.

Takhøyden er 9m til underkant takdragere, og selve taket er av betongelementer som ligger over takdragerne. Det er mellomrom mellom dragere og tak, slik at man kommer rundt dragerne med løftestropper for midlertidige løftepunkter.

Hver takdrager har en lastkapasitet på 6t, forutsatt at taket ikke har noe snølast.

Det er 10 stk dragere i hvert rom.

Taket har automatiserte røykluker som åpner ved brann.

Det er nytt brannvarslingsanlegg og ledelys i begge rom.

Det er to kjøreporter og en dør inn til hvert rom fra kaia på sydsiden, og en dør i hvert rom i hhv nordvestre og nordøstre hjørne. Kjøreporter er 5m brede og 4,5m høye.

Det er et pumperom med vannuttak, utslagsvask og varmtvannsbereder i rom B, og også et toalett tilkoblet avløp. Røropplegg for tilkobling av ett ekstra toalett ligger klart i pumperommet.

Det er laget gjennomføringer i nordre vegg i begge rom for montering av byggvarmeanlegg og gjennomføring av strømkabler og lignende. Det er syv hull à 0,5m i diameter.

Byggvarme kan være gass eller diesel varmeaggregater, med ventilasjonsrør inn gjennom nevnte gjennomføringer.

Det er kun noen spredte 16A kurser fra byggets faste el-anlegg.

Utenfor søndre vegg mot kaia er det et byggstrømskap med 125A / 230V.

Nærmeste trafostasjon med ledig kapasitet er ved Sixt bilutleie på nordvest siden av skuret, og her kan det hentes ut 500A / 230V, eller 300A / 400V.

Ved større strømbehov kan trafoen byttes til en større, og kapasitet på strøm er da 1000A / 230V, eller 600A / 400V.

Bygget har fått bruksendring fra kaldt lager til forsamlingslokale, og blir godkjent for 1200 personer etter gjennomførte endringer (med forbehold) Planlagt gjennomført ila sommeren 2016)

Eventuell økning av publikumskapasitet må vurderes av brannteknisk konsulent for særskilt tillatelse.

Toaletter:

Skur 13 har 5 toaletter i en hvit 20 fots WC container levert av HIBAS, koblet opp til vann og avløp. Tre dame og to herretoaletter, samt to pissoarer.

For utleie — ta kontakt på utleie@skur13.no

OBS;

Denne siden kan og vil oppdateres fortløpende. Endringer vil forekomme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store