Воїн-земляк: Сергій Тищенко

Народився в Донецьку, похований в Бахмуті

Сергій Володимирович Тищенко, Дата та місце народження: 18 травня 1982 р., м. Донецьк. загинув 11 серпня 2014 р. (помер від поранень), Рядовий міліції, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ». Помер 11 серпня 2014 р. в лікарні м. Артемівська від поранень, отриманих під час патрулювання місцевості потрапивши в засідку біля села Калиново поруч з містом Стаханов. Залишились батьки, сестра, дружина та двоє дітей. Місце поховання:м. Бахмут (Артемівськ), Донецька область, Маріупольське кладовище

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade