Att förtydliga Svenska Psykiatriska Föreningen

Symbolen

Kanske något som väcker frågor som liknar funderingen om glaset är halvfullt eller halvtomt?

  1. Den är grekisk, men internationellt erkänd.
  2. Den säger inget om er som förening — att ni är till exempel en svensk förening som har funnits i över 100 år.

Att vi fick kommentarer som “jag ser ett segerjubel”, “jag ser en fotbollshuligan”, “jag ser en boxare” eller “jag ser en omfamning” när vi presenterade symbolen var ett uppskattat kvitto på att vi hade uppnått vårt mål.

Logotypen

Färgen

Typsnitt

Avslutningsvis

--

--

Creative strategist @ A New Dialogue. I occasionally lecture on brand identity, design and change management. Frequent wearer of hats, love to cook.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Stefan Leijon

Stefan Leijon

Creative strategist @ A New Dialogue. I occasionally lecture on brand identity, design and change management. Frequent wearer of hats, love to cook.