Yine zincirlendik…

Bazen karın dokusu kaygan olabiliyor. Çoğu zaman hava aşırı soğuk, o zaman kar yapışkan oluyor, işte o yüzey güvenli zemin. Bazen de yapışkan olmuyor, o zaman çok tehlikeli.

İnişlerden birini kontrollü tamamlayabilmek için mecburen zincir taktık. Benimki hazır, mecburen öndeki şoförün takmasını bekliyorum.

Bölgeden çıktıktan sonra çıkarmadım zincirlerimi. Baktım orman yolunun yüzeyi de çok güvenli değil, hazır zincirlerim takılıyken orman yolunu bitirip öyle çıkarmaya karar verdim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.