tohle by bylo super dát do grafu dohromady!
Petr Simecek
1

Ano. To jsem samozřejmě udělala, ale nebylo tam nic vidět. Křivka tam není… Do budoucna by bylo nutné data více pročistit (odstranit dny, kdy došlo k jakýmkoli technickým potížím nebo k důležitým ovlivněním — stresová situace, nemoc, nedostatečně zkušené hlídání apod.). Pro to ale opět potřebuji spolupráci maminky a přístup k poznámkám.

Like what you read? Give Renča Krasulová a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.