Není podání dávky inzulínu významný faktor dalšího průběhu glykémie?
Petr Simecek
1

Dávkování glykémie probíhá na základě algoritmu, na kterém maminka Amálky neustále pracuje a zpřesňuje ho. Většinou se řídí skladbou a množstvím stravy a pohybovou aktivitou Amálky a samozřejmě zkušeností. Pokud se nám podaří prokázat i další, méně výrazné vlivy (roční období, délka slunečního svitu, vliv měsíční fáze…) bude s nimi moci počítat. Inzulín přidává také podle ukazatelů toho 5minutového měření. Když dojde ke kritické hodnotě, aby mohla rychle zareagovat. Inzulín je tedy dodáván tak, aby byly výkyvy co nejmenší.

K projektu lze v budoucnu připojit data o technických problémem s celým systémem inzulínové pumpy, ovlivnění jednotlivými dávkami inzulínu, jeho množstvím, rychlostí účinku apod. Nicméně bohužel jsem měla, co se týče záznamů o léčbě, velmi omezený přístup, proto jsem vycházela jen ze setu dat o glykémii.

Like what you read? Give Renča Krasulová a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.