Jasný! Bylo by super to do práce napsat — bez toho to vypadá jako “random shot”.
Petr Simecek
1

Díky moc za tipy i rady. Ještě na tom zbývá spousta práce. A hlavně dík za pochvalu!!! Moc si toho vážím a je to pro mě obrovské povzbuzení :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.