k tomu by bylo super něco napsat — prostě interpretace :)
Petr Simecek
1

S tím souhlasím. Každopádně pro detailnější analýzu jednotlivých dní (a tedy i výkyvů v odchylkách) bude zapotřebí důkladný kvalitativní rozhovor s maminkou Amálky. Chyběly mi údaje o denní rutině / rozvrhu / pravidelných aktivitách… Tento rozhovor je plánovanou další fází projektu.

Like what you read? Give Renča Krasulová a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.