%100 Yenilenebilir! Ama Nasıl ?

Son dönemlerde dünyanın neresine giderseniz gidin insanların en büyük şikayetlerinden birinin artan enerji fiyatları olduğunu görebilirsiniz. Özellikle artan elektrik fiyatlarının temelinde artan enerji hammadde maliyetlerinin olduğu artık bilinen bir gerçek. Enerji hammaddelerinin fiyatlarındaki artış bize iki farklı konu hakkında mesaj vermeli: Bunlardan ilki hammadde konusunda başka ülkelere bağımlılığın riskli bir durum olduğu, ikincisi ise, elektrik üretiminde kullanılan hammaddenin bedava olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi gerekliliği. Yani yenilenebilir enerji teknolojileriyle hem bağımsız hem de ucuz enerji üretilebilir olması çok büyük bir avantaj.

Ancak yenilenebilir enerji santrallerinin de büyük bir sorunu var. Bu da bu kesintili ve üretim maliyeti olmayan enerji kaynaklarının varlığına, yani rüzgarın esmesine ve güneşin parlamasına bağımlı olmamız. Böyle olunca gece saatlerinde güneşten enerji üretememeniz, şimdilik, tamamen yenilenebilir enerji üretimi yapmanızı engelliyor. Aynı zamanda bu santrallerin toplam üretim profilleri kontrol edilemediğinden dolayı şebeke işletiminde dengesizlik sorunu yarattığını da eklemek gerek. Çünkü şebekede her zaman arz ve talebin eşit olması gerekir; Biz farkına varmasak da şebeke ile piyasa işletmecileri bu dengeyi sağlamak için yoğun ve sürekli bir çaba harcar. Kesintili üretim profili olan üretim kaynakları bu işi zorlaştırır.

Peki şebekede %100 yenilenebilir enerji üretimi yapmak istersek ne yapmalıyız? Bunun için en fazla potansiyel vadeden çözüm enerji depolama sistemlerine şebekede geniş çaplı yer verilmesi olarak görünüyor. Hem talep fazlası yenilenebilir enerji üretimini depolayıp, gerekli olduğu zaman kullanılmasını sağlayan büyük çaplı enerji depolama tesislerine, hem de dengeleme problemlerini (frekans, reaktif enerji, kesintili üretim profili) çözen dengeleyici depolama tesislerine ihtiyacımız var.

Dengeleme sürecinin şebekede fiziki akışının planlanması teknik bir sorun iken, enerji piyasasına olan etkileri ise ticari bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem anlık dengeleme, yani esneklik yönetimi hem de enerji ihtiyacının %100 yenilenebilir enerji ile karşılanması sadece şebeke ölçeğinde depolama sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Üretim santralleri ve depolama tesislerinin birlikte çalıştığı bir sistemde, anlık kontrolün ticari ve teknik gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu da kağıt üzerinde planlanan Gün Öncesi Piyasası’nın ötesinde sürekli ve gerçek zamanlı planlama yapılan piyasaların önemini ortaya koyuyor.

Baş döndürücü bir hızla değişen enerji dinamikleri içerisinde, bu senaryonun ne kadar sürede gerçekleşebileceği tartışılır, ancak çok da uzakta olmadığı artık kabul edilen bir durum. Avrupa’da ve Çin’de yatırımı devam eden büyük batarya fabrikaları bu durumun en gözle görülür kanıtı. Tüm üretici ve tüketicilerin, piyasa ve şebeke işletmecilerinin bu hızlı devrime ayak uydurması kaçınılmaz bir gerçeklik. Smartpulse olarak hem yukarıda tarif etiğimiz gelecekte, hem de bugünün enerji piyasasında, yenilenebilirden üretim ve depolama sistemleri dahil tüm tesisler için uçtan uca dengeleme yönetimi çözümünü sunuyoruz. Enerjiyi üretme ve tüketme yöntemlerinde yaşadığımız bu devrimin bir parçası olmak gurur verici.

Rıfat Anıl Aydın

--

--

smartPulse is a SaaS solution that provides trading optimization for energy generators and consumers with its Digital Energy Management Platform.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
smartPulse Technology

smartPulse is a SaaS solution that provides trading optimization for energy generators and consumers with its Digital Energy Management Platform.