Do napisania dzisiejszego materiału zainspirowała mnie książka “Made in China”.

Wzruszająca, dziennikarska relacja, w której autorka opisuje losy i historię tzw. dagongmei czyli młodych kobiet, które wcielane do chińskich fabryk służą za siłę napędową postępującego kraju.

Dagongmei to tak naprawdę względnie świeżo ukuty termin, oznaczający nowy rodzaj stosunku pracy zasadniczo…

Wiara to osobliwa koncepcja, która pozwala tak wielu myśleć i żyć spokojnie.

Ufać niezmienności, pokładać nadzieję w stałości oraz pielęgnować ideową stabilność, w której odpiera i ośmiesza się ideowych wywrotowców głoszących chęć zmian.

Tymczasem idea technologicznej wiary oparta jest o swoisty paradoks.

Jednostka wierzy, że technologia może zbawić świat i…

Putting your feet into the wild, corporation jungle might be intimidating at first.

Environment is strange, huge and full of mysterious signs, colors and elements. You hear plenty of loud noises — coming from all over the place — making it difficult to focus.

Cables are laying on floor like…

Marcin Sikorski

IoT Freak. Tester. Writer. Public Speaker. Trainer. Owner of http://smartrzeczy.pl Also — big enthusiast of China.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store