Hindi ikaw yung hinahanap

Ang sakit diba?

Habol ka ng habol pero hindi ikaw ang hinahanap

Ay…. siya pala

Sorry, akala ko ako

Akala ko kahit isang beses lang hahanapin mo ako

Pero hindi pala

Siya pa rin

Siya pa rin pala talaga

Hinihiling mo sana kahit ngayon

Kahit ngayon lang

Hanapin ka niya

Pero hindi pa rin eh

Iba yung habol niya

Tumigil ka na sa kakahabol kasi kahit kelan hindi ka niya hahanapin

Kahit kelan hindi ikaw yung hinahanap-hanap niya

Hindi magiging ikaw yun

Kaya, tama na

Tama na sa kakahiling

Iba naman hilingin mo

Baka sakali iyon

Baka sakali lang naman

Matupad rin iyon

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zara’s story.