ny kanto

“Misy hono kanto tsy tiankofehezina
Tsy fantatra anarana nefa tononina
Tsimoka maitso no lasa andrarezina
Kanto raha kanto ka tsy azo kobonina
Dia misy ny kanto andramana afenina
Takonandamba vao maika misarika
… saina tsy mety tsy azo tenenina
Kanto ka kanto io fa mamela marika
Misy ihany koa ilay mangidy tsy laitra
Tsy ilay kanto filamatry ny olona faly
Fa afero fanetry amin’ny angola vaitra
Kanto ihany koa io fa tiankampijaly
Ny ahy ny kanto mba tiako e ry tiana
Dia ilay kalokaloko tsy afaka antsaina
Antsaly manaraka hatreny ampandriana
Io ilay kanto ifikirako mandra-maraina”

Soanampoinimialy

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.