Quà tặng cuộc sống — kẻ vượt ngục. Ở đời chúng ta cần có lòng nhân ái và đừng làm gì thẹn với lòng. Nếu không chúng ta luôn phải cố gắng vượt ngục để vượt qua rào cản lương tâm.

em thêm: Tướng pháp căn bản nhận diện người tốt kẻ xấu qua khuôn mặt
 Nguồn: Quà tặng cuộc sống — kẻ vượt ngục

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Trần Tuyết Hoa’s story.